Web    lonari.comNew नवी मुंबई लोणारी समाज परिचय मेळावा - वधू वर माहिती


Those who are interested to put their name on this website, kindly contact us

Name Birth Date Height Education Occupation Place Contact Number
Vadhu Details
Vinita D. Khot 10-08-1985 5.5 ft BE Instrumentation Service Kharghar, Navi Mumbai 09321009239 / 09324116800
Shubhangi D. Khot 21-12-1982 5.3 ft Diploma in Electronics - Kharghar, Navi Mumbai 09321009239 / 09324116800
Sangita B. Khillari 18-12-1993 - HSC - Kalamboli, Navi Mumbai 09320296847
Vashali A. Chougule 09-06-1982 5.1 ft MBA (Finance) Service Islampur, Sangali 09273003353
Kavita D. Kalel 10-09-1990 5 ft T.Y.B.Sc - Jambhulani, Satara 09076485348
Shobha P. Kahndekar 16-02-1993 5 ft HSC - Uran, Raigad 09619784249
Sushama R. Kshirsagar 30-07-1981 5.3 ft T.Y.B.Com Service Mumbai 09892402309
Seeta G. Gend 02-12-1992 - HSC Service Kalamboli, Navi Mumbai 022-27425280
Reeta G. Gend 05-11-1990 - T.Y.B.Com - Kalamboli, Navi Mumbai 022-27425280
Sonali G. Gend 03-10-1994 - 11th (Science) - Kalamboli, Navi Mumbai 022-27425280
Suvarna D. Dhangekar 02-10-1981 5.3 ft. BA, B.Ed Teacher Kalamboli, Navi Mumbai 09870386286 / 02182246762
Supriya D. Atpadkar 03-08-1993 5 ft. Nursing Course - Panvel, Raigad 09922082103
Kisan N. Gend 11-08-1996 5.7 ft. 9 Std. - Kalamboli, Navi Mumbai 09821562888
Sheetal M. Karanade 16-12-1987 5.3 ft. B.Com, B.Ed Teacher Mumbai 09870226232
Jayashree A. Khandekar 18-06-1992 5.1 ft. F.Y.B.Com - Uran, Raigad 09819257580
Aparna P. Tulaskar 26-01-1986 5.3 ft. BA Service Kalyan, Thane 09321568665
Seema B. Hipparkar 21-07-1989 5.5 ft. BA - Sangali 09405555547
Swati B. Hipparkar 28-04-1987 5.4 ft. S.Y.B.A. - Sangali 09405555547
Ashwini R, Narale 25-07-1992 5.2 ft. HSC (Science) - Kopar Khairane, Navi Mumbai 09870314915
Priyanka M. Baad 02-04-1994 5 ft. HSC (Commerce) - Dombivali, Thane 09967834825
Sarika K. Tone 01-06-1986 5.5 ft. MA, B.Ed, M.Ed Teacher Sangali 09422358703
Var Details
Kisan K. Sangolkar 03-03-1989 5.7 ft. HSC Service Sangali 08652709420
Sachin R. Kalel 21-05-1987 5 ft. MA, M.Phill - Indapur, Pune 09823992182
Bhauso J. Galave 01-06-1989 5 ft. 11 Std. Service Sangola, Solapur 09730992549
Machindra S. Bajbalkar 01-05-1990 5 ft. 2 Std. Handicap Store Sangali 022-69990177
Sandeep D. Dhangekar 14-08-1983 5.5 ft. HSC Sercie Kalamboli, Navi Mumbai 09870386286 / 02182246762
Santosh N. Baad 03-06-1983 5.7 ft. 1 Std. - Atpadi, Sangali 09960642793
Ratan N. Baad 01-07-1985 - M.Sc, D.Pharma - Satara 09029912385
Daryappa A. Nimangire 21 Years 5.5 ft 8 Std. Service Alibagu 09594942385
Shrikant T. Kalel 17-03-1988 5.9 ft HSC Service Mumbai 09004451993
Deepak T. Kalel 24-05-1986 5.10 ft HSC Service (Army) Mumbai 09004451993

Thanks a lot to Navi Mumbai Lonari Samaj for providing valuable information.